Strona głównaEKSPLOATACJA NAMIOTÓW I GWARANCJA
9x15 HALA MAGAZYNOWA
Netto: 23,500,00 zł
Brutto: 28,905,00 zł
Tunel foliowy 2x3 m
Netto: 308,94 zł
Brutto: 380,00 zł
Gumka do namiotu długa - 100szt
Netto: 150,00 zł
Brutto: 184,50 zł
BOK Z OKNEM 2x2 z gumkami
Netto: 130,08 zł
Brutto: 160,00 zł
BOK 2x2 z gumkami
Netto: 113,82 zł
Brutto: 140,00 zł
5x15 HALA MAGAZYNOWA
Netto: 14,990,00 zł
Brutto: 18,437,70 zł
5x10 HALA MAGAZYNOWA
Netto: 13,500,00 zł
Brutto: 16,605,00 zł
Torba na rurki 210cm
Netto: 260,00 zł
Brutto: 319,80 zł
Torba transportowa 120x80x50
Netto: 284,55 zł
Brutto: 350,00 zł
4x8 NAMIOT MAGAZYNOWY
Netto: 11,788,62 zł
Brutto: 14,500,00 zł

EKSPLOATACJA NAMIOTÓW I GWARANCJA

WŁAŚCIWA EKSPLOATACJA NAMIOTÓW

1.Namiot jestobiektem tymczasowym i nie powinien być użytkowany wielosezonowo.
2.Przed montażem należy sprawdzić miejsce,w którym będzie stawiany namiot celem:
a)zachowania odpowiedniej odległości od przewodów wodnych,gazowych i elektrycznych,oraz innych obiektów znajdujących się w pobliżu,zapobiegającej ich uszkodzeniu,
b)ustalenia charakteru i stanu podłoża,dla wyboru odpowiedniego sposobu montowania (w razie jakichkolwiek wątpliwości zasięgnąć informacji od sprzedawcy),gdyż niewłaściwe mocowanie może być przyczyną utraty uprawnień z tytułu gwarancji,
c)zapewnienia właściwego rozłożenia masy namiotu(nogi namiotu powinny równomiernie naciskać na podłoże).
3.Przed montażem należy usunąć ślady oleju z konstrukcji namiotu.
4. W przypadku montowania namiotu w temperaturze poniżej 10 st. Celcjusza,należy ogrzać poszycie do temperatury minimum 10 st. Celcjusza.
5.W przypadku,gdy namiot zostanie zamontowany na dłuższy czas ,należy zastosować mocniejsze liny odciągowe oraz kotwy.
6.Namiot należy rozkładać zgodnie z  załączoną instrukcją lub według filmu instruktażowego,który jest dostępny na stronie sprzedawcy.
7.Przy demontażu nie należy składać i pakować wilgotnego poszycia-musi zostać wcześniej całkowicie osuszone.
8.W trakcie użytkowania stelaż nie może być dodatkowo obciążany,w szczególności poprzez podwieszanie nie wchodzących w skład elementów.
9.Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji oraz modyfikacji konstrukcji namiotu,a także zastepowania oryginalnych elementów,ich zamiennikami.
10.Namioty są przeznaczone do użytkowania w dobrych warunkach pogodowych. W niesprzyjających warunkach(śnieg,wiatr,deszcz),należy zachować szczególne środki ostrożności lub zdemontować namiot. W szczególności:
a)przy wietrze przekraczającym 30km/hnależy dodatkowo zabezpieczyć namiot,montując linki odciągowe (można je zamówić u sprzedawcy)
b)przy wietrze przekraczającym 50km należy zdemontować namiot
c)przy użytkowaniu namiotu w sezonie zimowym należy,zwłaszcza w przypadku opadów śniegu,codziennie sprawdzać grubość pokrywy śnieżnej i jeśli przekroczy ona 5 cm,podjąć niezwłoczne działania w celu jej usunięcia,polegające na:
-ogrzaniu namiotu do temperatury przynajmniej  +2 st. Celcjusza. Należy pamietać o odpowiednim ustawieniu nagrzewnic,aby znajdowały się w odległości przynajmniej 1,2m od plandeki. Nie wolno używać otwartego ognia ani grzejników z otwartym płomieniem,
-usuwaniu mechanicznym śniegu od wnętrza namiotu poprzez w prowadzeniu pokrycia dachowego w drgania,pamietając aby używać przedmiotów zapobiegających uszkodzeniu poszycia
-usuwaniu mechanicznym zewnętrznym
11.W przypadku braku możliwości zastosowania środków wskazanych,namiot należy zdemontować.
12.Należy kontrolować zasady montażu eksploatacji namiotów umieszczone na stronie internetowej sprzedawcy-http://www.sezonmax.pl/wlasciwa-eksploatacja-namiotow-inf-23.html.
13.Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku niewłaściwego montażu namiotu oraz niewłaściwej eksploatacji.GWARANCJA na namioty i hale - 12 MIESIĘCY - namioty rurkowe

KONSERWCAJA HALI - WAŻNE!

Okresowo lub po wiatrach przekraczających 50km/h – zawszenależy sprawdzić mocowanie hali do podłoża i w razie potrzeby podobijać kotwy do podłoża oraz sprawdzić naciągi (linki stalowe) i w razie potrzeby podokręcać je, aby hala nie straciła swojej stabilności!

Wsazana jest równeiż kontrola śrub - zniwelowanie ewentualnych luzów powstałych w wyniku warunków atmosferycznych.Przed eksploatacją namiotów i hal namiotowych należy dokładnie zapoznać się z załączoną instrukcją i opisem
użytkowania - gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych wynikających z nieprawidłowego użytkowania
i złych warunków pogodowych - wyjątek stanowi sytuacja, kiedy do namiotu dołączona jest dokumentacja podbita przez
konstruktora - projektanta.
Namioty są przeznaczone do użytku czasowego i w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych należy je zdemontowaćOgólne Warunki Gwarancji – Grzegorz Wojewódzki "Kudu Polska"

 1. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko i wyłącznie wady rzeczy sprzedanej powstałe z przyczyn w niej tkwiących w momencie wydania tej rzeczy Kupującemu, a nie na skutek jej następczych uszkodzeń albo wynikających z jej zużycia w toku eksploatacji.

 2. Z tytułu gwarancji w granicach określonych w pkt 1, Kupujący, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy rzeczy sprzedanej - hali namiotowej, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy towaru (metoda i sposób wykonania naprawy) należy do zakresu swobodnej od decyzji Gwaranta.

 3. Gwarancji na rzecz sprzedaną udziela Gwarant, tj. Grzegorz Wojewódzki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: "Kudu Polska" Grzegorz Wojewódzki, ul. Semperitowców 6/1a, 31- 540 Kraków NIP 945-195-31-55, REGON: 356874341, adres do korespondencji: ul. Jeziorko 1, 31 - 987 Kraków.

 4. Okres gwarancji na towar biegnie od daty wydania rzeczy Kupującemu i wynosi 24 lub 12 miesiący ( wzależności od zakupionego produktu)

 5. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. Z uwzględnieniem i bez uszczerbku dla pkt 1 powyżej, gwarancja nie obejmuje w szczególności:

a) wad rzeczy sprzedanej wynikłych lub do których powstania przyczyniła się nieprawidłowa eksploatacja hali namiotowej przez jej użytkownika, tzn: W przypadku silnych podmuchów wiatru Kupujący zobowiązany jest do
szczelnego zamknięcia hali.W okresie zimowym, kiedy śnieg zaczyna zalegać na dachu hali namiotowej i przekracza gr. 5cm świeżego puchu należy go bezzwłocznie usuwać z dachu poprzez np: ogrzewanie okresowe wnętrza hali lub części dachowej co prowadzi do topnienia zalegającego śniegu, usuwanie mechaniczne od wnętrza poprzez wprowadzenie powłoki w drgania wibracyjne (np. za pomocą kija lub innego podłużnego przyrządu zabezpieczonego na końcach tak by nie uszkodzić plandeki), posypywanie dachy od zew. solą odladzającą lub innymi środkami chemicznymi typu np. "lodołamacz". Co jakiś czas (zwłaszcza po gorszych warunkach pogodowych) Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia mocowania hali do podłoża, naciągów i śrub - podobijanie kotew oraz podokręcanie lin stalowych i śrub

b) wad rzeczy sprzedanej wynikłych lub do których powstania przyczyniło się nieodpowiednie jej składowania lub transport przez użytkownika,

c) usunięcia uszkodzeń rzeczy sprzedanej powstałych na skutek stosowania: ognia, wody, paliwa gazowego, energii elektrycznej przez użytkownika, jak również uszkodzeń powstałych na skutek działania siły wyższej,

d) wad rzeczy sprzedanej powstałych lub do których powstania przyczyniły się zmiany konstrukcyjne dokonane samowolnie w jej obrębie lub samodzielne naprawy hali namiotowej dokonane przez użytkownika,

e) wad rzeczy sprzedanej spowodowanych przez lub do których powstania przyczyniła się - połączona z halą namiotową wadliwa instalacja, w tym w szczególności instalacja elektryczna,

f) wad rzeczy sprzedanej wynikłych lub do których powstania przyczynił się jej niewłaściwy montaż dokonany samodzielnie przez użytkownika hali namiotowej;

 1. Odpowiedzialność Gwaranta względem Kupującego, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), o ile strony nie postanowiły w umowie inaczej, ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji, a w pozostałym zakresie, bez względu na tytuł prawny, na ile tylko dopuszczają to przepisy prawa powszechnie obowiązującego odpowiedzialność ta jest wyłączona. W szczególności wyłączona jest odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi, jak również Gwarant nie ponosi względem Kupującego odpowiedzialności za utracone korzyści (Kupującego lub dalszego użytkownika hali namiotowej) związane z ujawnieniem się wady rzeczy sprzedanej. Odpowiedzialność Gwaranta za straty ograniczona jest maksymalnie do wartości sprzedanej hali namiotowej wskazanej w treści Faktury VAT lub rachunku. Powyższe ograniczenia nie dotyczą sytuacji gdy szkoda wynikła z wady rzeczy sprzedanej zaistniałej na skutek umyślnego działania Gwaranta.

 2. Procedura reklamacji:

a) w razie stwierdzenia wady rzeczy sprzedanej uzasadniającej odpowiedzialność w ramach niniejszej gwarancji, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się, czy nieprawidłowość nie wynika jednak z niewłaściwej eksploatacji hali,

b) zgłoszenie konieczności naprawy towaru z tytułu gwarancji dokonuje Kupujący, zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie i nie później w terminie siedmiu (7) dni od daty stwierdzenia wady. Zgłoszenia można dokonać bezpośrednio u Gwaranta – tel.:(+48) 606 44 44 13, poprzez pocztę elektroniczną e-mail: biuro@kudu-polska.pl, pisemnie na adres: Grzegorz Wojewódzki "Kudu Polska", ul. Jeziorko 1, 31-987 Kraków.

 1. Reklamacja winna zawierać obligatoryjnie następujące elementy:

a) oznaczenie reklamowanej rzeczy (wymiary hali, numer faktury VAT oraz numer i datę umowy sprzedaży),

b) precyzyjny opis wady, datę stwierdzenia wady, datę montażu hali i nazwę podmiotu wykonującego montaż rzeczy sprzedanej (jeśli hala nie była montowana przez Gwaranta),

c) dokładne dane kontaktowe składającego reklamację (imię i nazwisko/nazwa, adres/siedziba, e-mail, numer telefonu);

 1. Reklamacja nie zawierająca elementów, o których mowa w pkt 9 lit. a) - c) powyżej może zostać pozostawiona bez rozpoznania przez Gwaranta i będzie poczytywana za nie złożoną oraz nie wywierającą skutków prawnych. W celu przyspieszenia procesu rozpatrywania reklamacji zaleca się załączyć do reklamacji dokumentację zdjęciową zgłaszanej wady oraz całej rzeczy sprzedanej. Gwarant jest uprawniony do pozostawienia reklamacji z tytułu gwarancji złożonej przez Kupującego, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 ze zm.), w przypadku niezgłoszenia przez niego reklamacji w terminie siedmiu (7) dni od daty stwierdzenia wady. Po upływie wymienionego powyżej siedmiodniowego terminu liczonego od dnia ujawnienia wady, Kupujący nie będący konsumentem traci uprawnienia z tytuł gwarancji odnośnie danej wady, które poczytuje się wówczas za wygasłe, a Gwarant jest w takiej sytuacji wolny od odpowiedzialności.

 2. Zgłaszając reklamację z tytułu gwarancji Kupujący zobowiązany jest udowodnić okoliczności potwierdzające nabycie rzeczy sprzedanej (np. przedstawić fakturę VAT lub rachunek itd.), pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania przez Gwaranta, która będzie w takiej sytuacji traktowana tak jakby nigdy nie była złożona.

 3. Zaleca się powstrzymanie od korzystania z rzeczy obarczonej ujawnioną wadą; Uwaga!!! Korzystanie z wadliwej rzeczy jest niebezpieczne dla zdrowia i życia użytkownika.

 4. Wykonanie przez Gwaranta obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych, licząc od dnia pozytywnego rozpoznania reklamacji.WAŻNE!

Jeżeli wada towaru polegać będzie na tym, że towar nie będzie posiadać właściwości o których Kudu Polska zapewniała, lub jeżeli towar lub jego element będą uszkodzone, Kudu Polska usunie na własny koszt i we własnym zakresie wskazane usterki w terminie 30 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. Kudu Polska ma prawo przedłużenia tego terminu do maksymalnie 60 dni od daty otrzymania uwzględnionego zgłoszenia gwarancyjnego. O przedłużeniu terminu do usunięcia wad, Kudu Polska poinformuje nabywcę w formie pisemnej. Po usunięciu usterek, Kudu Polska dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt towar nabywcy.

Naprawione lub wymienione na niewadliwe elementy towaru stają się własnością Kudu Polska.

W przypadku gdy usunięcie wady nie jest możliwe, Kudu Polska wymieni wadliwy towar na egzemplarz wolny od wad w terminach wskazanych powyżej.

Niniejsza gwarancja obowiązuje tylko za wady wynikłe z przyczyny tkwiącej w sprzedanym towarze i nie obejmuje uszkodzeń towaru powstałych po jego sprzedaży z innych przyczyn, w szczególności nie obowiązuje, jeżeli wady towaru powstały w wyniku:
- zawinionego działania nabywcy, w szczególności jeżeli wykorzystywał on towar wbrew instrukcjom użytkowania 
- jeżeli są one następstwem zwykłego zużycia towaru lub nieprawidłowego jego przechowywania/transportu przez nabywcę
- uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych
- modyfikacji, napraw, przeróbek lub zmian właściwości towaru przez nabywcę

Jeżeli kupującym jest konsument, skorzystanie z uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady towaru. W odniesieniu do nabywców będących przedsiębiorcami, zgodnie z ogólnymi warunkami umowy, ustawowe uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towaru są wyłączone.

Kudu Polska nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niemożności korzystania z towaru znajdującego się w naprawie, w szczególności kupujący nie ma prawa domagania się od Kudu Polska roszczeń z tytułu utraconych korzyści.

Kudu Polska nie ponosi odpowiedzialności za niedochowanie postanowień niniejszej gwarancji, w szczególności niedochowania terminów wskazanych w punktach powyżej, jeżeli są one następstwem działania siły wyższej, zawinionego działania kupującego lub osoby trzeciej, za którą Kudu Polska nie ponosi odpowiedzialności lub innych nieprzewidzianych i niezależnych od Kudu Polska okoliczności.

Kudu Polska zastrzega sobie prawo modyfikacji postanowień niniejszej gwarancji, jednakże jakiekolwiek zmiany gwarancji nie będą obowiązywać wstecz.
 

Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.